28. 09. 2023.

Vinska kiselina

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime: VINSKA KISELINA

Kemijsko ime: PRIRODNA VINSKA KISELINA

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/ 366 52 53

fax.: 01/ 236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime: PRIRODNA VINSKA KISELINA

Štetni sastojci: ovaj proizvod ne sadrži opasne sastojke

3. ŠTETNOST SIROVINE

Udisanje: uzrokuje iritacije sluzokoža u gornjem respiratornom traktu

Kontakt sa kožom: uzrokuje iritaciju nakon produljenog kontakta

Kontakt sa očima: uzrokuje iritaciju nakon kraćeg kontakta

Konzumacija: uzrokuje iritaciju sluzokože i može prouzročiti mučninu i povraćanje

Opasnosti za ljudsko zdravlje – kronični efekti: nema

Opasnosti za okoliš: može naškoditi vodenim organizmima

Fizičke i kemijske opasnosti: inkompatibilna sa bazama, oksidirajućim agensima, reducirajućim agensima i srebrom, s kojima se generira u nestabilni srebrni tartarat.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Nakon udisanja: izađite na svjež zrak, ako izostane disanje primijenite umjetno disanje, u slučaju teškoća u disanju upotrijebite kisik

U kontaktu s kožom: odmah operite s puno vode i sapunom

U kontaktu s očima: temeljito ispirite s puno vode najmanje 15 minuta. Ako se iritacija nastavi konzultirajte liječnika.

Konzumacija: isperite usta vodom i popijte 1 ili 2 čaše vode, u ozbiljnijim slučajevima savjetujte se sa liječnikom

Ostale informacije: nema

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena oprema za gašenje: nema posebne opreme. Upotrijebite pravilnu opremu za sprječavanje širenja vatre.

Sredstva za gašenje koje treba izbjegavati: nema ih

Specifične opasnosti od eksplozije i požara: u slučaju vatre razvija se karbon monoksid,karbon dioksid i voda

Zaštitna oprema: u slučaju vatre primijenite auto respirator i zaštitni ogrtač

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza: u slučaju rasipa upotrijebite individualnu zaštitnu opremu

Zaštita okoliša: ne zagađujte površinsku vodu

Postupak čišćenja/sakupljanja: sakupite rasipani proizvod u pogodne kontejnere i odlažite ih u skladu sa propisima. Isperite rasipano područje s puno vode.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: treba izbjegavati kontakt s kožom i očima. Ako je odjeća kontaminirana odstranite ju i temeljito isperite zahvaćene dijelove tijela . Operite odjeću prije ponovne upotrebe. Ne gutajte. Upotrebljavajte primjereno prozračivanje.

Skladištenje: držite kontejner na hladnom, suhom, dobro prozračenom mjestu. Ne preporučuje se skladištenje dulje od 2 godine. Držite proizvod dalje od oksidirajućih supstanci.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Granica izlaganja: nema granice izlaganje za ovaj proizvod

Zaštitne mjere: preporuča se prozračivanje prostora

Zaštita respiratornog sustava: preporuča se zaštitna maska

Zaštita ruku: zaštitne rukavice, nitril ili gumene

Zaštita očiju: zaštitne naočale otporne na sprej

Zaštita kože: nema zahtjeva

Općenita zaštita zdravlja: osigurajte tekuću vodu za ispiranje očiju i tuš u blizini

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Oblik: krut

Boja: bijeli ili bezbojni kristali

Miris: bez mirisa

Vrelište: 210oC (otvorena posuda)

Talište: 168 – 170oC

Temperatura zapaljenja: 425oC

Granica za eksplozivnost u zraku (% vol): –

Tenzija para: –

Relativna gustoća (d 20/4-H2O=l): 1,7598

Topivost u vodi: jako topiv – 58,5 % na 20oC

pH (1% otopine u H2O na 20oC): 2,1

Ledište: –

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost: stabilan

Uvjeti koje treba izbjegavati: –

Materijali koje treba izbjegavati: jako oksidirajuće materijale, srebro

Proizvodi razgradnje: CO, CO2, H2O

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Akutne vrijednosti:

oralna toksičnost (kunić): DLLO = 5000 mg/kg

oralna toksičnost (pas): DLLO = 5000 mg/kg

intravenozna toksičnost (štakor): LD50 = 485 mg/kg

Primarne kožne/okularne iritacije: podaci nisu dostupni

Osjetila: podaci nisu dostupni

Kronični toksikološki podaci: podaci nisu dostupni

Ostali toksikološki rezultati: podaci nisu dostupni

12. EKOLOŠKI PODACI

Otpornost i razgradnja: 85 % biorazgradnje prema OECD 306 testu

Modeli i potencijali bioakumulacije: podaci nisu dostupni

Eko toksikološki efekti: podaci nisu dostupni

Ostali podaci: podaci nisu dostupni

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Kontaktirajte nadležnu službu za odlaganje u skladu s lokalnim propisima. Može se zakopati ako to lokalni propisi dozvoljavaju.

Proizvod pažljivo upotrebljavajte. Izbjegavajte rasipanje u okoliš.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz nije potrebno poštivati ADR/RID propise.

15. PROPISI

Propisi EU

EU klasifikacija:

Štetni sastojci: EC 67/548, Presidential Decree 141 20/2/99, Health Ministry Decree 20/12/89.

Štetni proizvodi: EU 88/379, EU 91/155, EU 93/18.

Oznake za opasnost: –

Oznake R: –

Oznake S: –

16. DRUGE INFORMACIJE

Literatura:

N.I. SAC »Dangerous properties of industrial materials« (7. izdanje)

ITI »Toxic and Hazardous industrial chemicals«, »Treshold limit values and Biological exporusre indices for 1989./1990.

NIOSH/RTECS: »Registry of toxic effects of chemical substances« (1987.)

SIGMA/ALDRICH »Safety« (2. izdanje 1988.)

CONSIC. srl »Scede di sicurezza solventi« (1984.)

PATTY’S »Industrial Hygiene and Toxicology« (1991.)

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.