28. 09. 2023.

Vinobran

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  VINOBRAN

Kemijsko ime:  KALIUM METABISULFIT

                           MIN 95 – 97 prehrambeni E224

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  KALIJEV METABISULFIT

Kemijska formula:  K2S2O5

CAS broj:  7681-54-4

Relativna molekularna masa:  222,30

Sastav:  min 95 % K2S2O5

                      max 5 % K2SO4

Oznaka za opasnosti:  Xi nadražujuće

Oznaka ( R ):  36 / 37 / 38

3. ŠTETNOST SIROVINE

Štetno za zdravlje.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Nakon udisanja:  iritira, nadražuje na kašalj, izađite na svjež zrak

U kontaktu s kožom:  blago iritira, nadražuje na alergijsku reakciju, isperite tekućom vodom

U kontaktu s očima:  treptanje, isperite tekućom vodom 15 minuta, po potrebi zatražite liječničku pomoć

Konzumacija:  blaga reakcija u trbuhu, popijte vodu i vodenu otopinu magnezij oksida za neutralizaciju

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Materijal nije zapaljiv.

Upotrebljavajte materije podobne za gašenje okolne vatre.

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  u slučaju rasipa upotrebljavajte zaštitne rukavice i zaštitnu masku kada sakupljate materijal.

U slučaju pregrijavanja ili u kontaktu s oslobođenim SO2 (sumporni dioksid) preporuka je da se upotrijebi zaštita za respiratorni sustav.

Zaštitna oprema:  zaštitne rukavice, respiratorna zaštita

Postupak čišćenja/sakupljanja:  ako se rasipa upotrebljavajte  zaštitne maske

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  treba izbjegavati kontakt s kožom, očima, zagrijavanje, kontakt s kiselinama, inhalaciju oslobođenog sumpornog dioksida.

Skladištenje:  skladištiti u originalnom zatvorenom pakiranju u suhom i hladnom mjestu daleko od prehrambenih proizvoda i kiselina.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Osobna zaštita:  ako se oslobodi SO2 upotrijebite zaštitu za dišni sustav

Zaštita ruku:  zaštitne rukavice

Zaštita očiju:  zaštitne naočale

Zaštita kože:  radno odijelo

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled: prah

Boja:  bijela

Miris:  blago na SO2

Vrelište:  – oC

pH:  4 – 6

Talište (razgradnja):  190oC              

Zapaljivost:  nije zapaljiv

Samozapaljivost:  –

Opasnost od eksplozije:  –

Temperatura zapaljenja:  –

Tenzija para:  –

Relativna gustoća:  2,34 g/cm3

Gustoća:  1,12 kg/l

Topivost (u vodi 20oC):  376,4 g K2S2O5  / l otopina                                     

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Razgradnja se dešava pod utjecajem topline.

Uvjeti koje treba izbjegavati:  –

Opasni proizvodi razgradnje:  SO2

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

LD50 – štakor – oralno:  – mg/kg

LD50– kunić – kožno:  – mg/kg

LD50– štakor – inhalacija:  – mg/l

Iritacija:

kože:  blago iritira

dišnog sustava:  blago iritira

oči:  blago iritira

osjetila:  može izazvati alergijske efekte

Ostali toksikološki efekti:  –

12. EKOLOŠKI PODACI

Ekotoksičnost:

Riba/pastrva  LD50 (96 h):  –

Daphia/vodena buha EC50 (48 h):  –

Alge EC50 (96 h):  –

Bakterija EC50 (6 h):  –

Stabilnost:

degradacija:  COD:  –

                         BOD-5:  –

                         BOD-20:  –

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s lokalnim/državnim regulativama.  

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz nije potrebno poštivati ADR/RID propise.

15. PROPISI

Propisi EU

EU simbol:  Xi – nadražujuće

R oznaka:  R 36 / 37 / 38

Oznaka S:  S 1 / 2 – 3 / 7 / 9-15-24 / 25 /26

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.