15. 04. 2024.

Soda bikarbona

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

 Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  SODA BIKARBONA

Kemijska formula:  NaHCO3

Molekularna težina:  84,02

EC broj (EINECS):  205-633-8

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  natrijev bikarbonat

CAS broj:  144-55-8

EINECS broj:  205-633-8

3. ŠTETNOST SIROVINE

Ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje ni okoliš.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Inhalacija:  blaga iritacija nosa

U kontaktu s očima:  obuzdana iritacija

U kontaktu s kožom:  zanemarivo

Konzumacija:  pri konzumaciji većih količina – mučnina i povraćanje

Prva pomoć:

Inhalacija:  odstranite osobu iz zaprašenog okoliša i neka ispuše nos

U kontaktu s očima: isperite širom otvorene oči nekoliko minuta pod tekućom vodom i potražite savjet oftalmologa u slučaju stalne boli

U kontaktu s kožom:  zanemarivo

Konzumacija:                    

Općenite preporuke: zanemarivo

Ako je osoba potpuno svjesna:  isperite usta svježom vodom

Ako je osoba bez svijesti:  nije primjenjivo

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  u slučaju opasnosti od blizine vatre sva su sredstva za gašenje požara primjerena

Neprimjerena protupožarna sredstva:  nema ograničenja

Specifične opasnosti:  nije zapaljivo

Zaštitne mjere u slučaju intervencije:  proizvod ne zahtjeva nikakve posebne mjere

Ostale mjere opreza:  zanemarivo

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Mjere opreza:  navedene u stavci 8.

Metode čišćenja:  sakupljajte proizvod s prihvatljivim sredstvima da izbjegnete formiranje praha. Stavite sve u zatvoren, označen kontejner koji odgovara proizvodu.

Za metode otklanjanja vidi stavku 13.

Očistite područje velikom količinom vode.

Mjere zaštite okoliša:                           

Spriječite ispuštanje u okoliš (odvodne kanale, rijeke, zemlju…)

Spriječite ikakva miješanja s kiselinama u odvodnim kanalima/kanalizaciji (nastanak plina).

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:

Držite udaljeno od reaktivnih proizvoda (vidi stavku 10.)

Skladištenje:

Držite udaljeno od reaktivnih proizvoda (vidi stavku 10.)

Pakiranje:

Papir i plastika

Plastika

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Lokalna ventilacija:

Osigurajte lokalnu ventilaciju podobnu za rizik oslobađanja.

Zaštita dišnog sustava:  u slučaju prašnih oblaka, magle, dimova – zaštitna maska tip P1

Zaštita ruku:  za češća i dulja izlaganja preporučuju se gumene rukavice

Zaštita očiju:  zaštitne naočale otporne na prašinu, ako je prašno

Zaštita kože:  zanemarivo

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  kristalizirani prah

Boja:  bijela

Miris:  bez mirisa

Talište:  nije primjenjivo (dekompozicija)

Vrelište:  nije primjenjivo (dekompozicija)

Zapaljivost:  nije zapaljivo

Samozapaljivost:  nije zapaljivo

Gustoća:  specifična težina 2,22

Gustoća tvari:  0,5 – 1,2 kg/m3

Topivost:  voda 96 g/l (200C);  vrlo malo topivo u alkoholu

pH:  8,6 koncentracija 5 %

Viskozitet:  1,2 mPas

Temperatura razgradnje:  > 80 0C

Opasnost od eksplozije:  nije primjenjivo

Oksidirajući elementi:  nije oksidirajuće

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost:  stabilan pod određenim uvjetima (vidi ispod)

Uvjeti koje treba izbjegavati:  zagrijevanje proizvoda do temperature njegove razgradnje (vidi stavku 9.)

Materijali koje treba izbjegavati:  kiseline

Opasne dekompozicije produkta:  zanemarivo

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Oral LD50štakor:  > 2 g/kg

Inhalacija LC50:  nema podataka

Dermalno LD50 :  nema podataka

Iritacija:  nema podataka

Kronična toksičnost:  nisu opaženi efekti

Komentar:  nema značajniji toksični efekt

12. EKOLOŠKI PODACI

Akutna ekotoksičnost:

ribe, gambusia affinis, LC50 , 96 h, 7,550 mg/l

Crustaceans, daphnia sp., LC50 , 48 h, 2,350 mg/l

Biotička degradacija:  rezultat nije primjenjiv

Bioakumulacijski potencijal:  rezultat nije primjenjiv

Bioakumulativni potencijal:  rezultat nije primjenjiv

Komentar:  proizvod nije značajno opasan za okoliš

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlažite u skladu s lokalnim zakonima.

Kontaktirajte nadležnu ustanovu za recikliranje ili rastopite u vodi.

Neutralizirajte proizvod kiselinom.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz sode bikarbone nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Označavanje u Europskoj uniji:  nije opasan prema Dir. 92/32/EEC.

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.