15. 04. 2024.

Natrijev ciklamat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  NATRIJEV CIKLAMAT

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijski opis:  bijeli igličasti kristali, prah, bez mirisa

Funkcija:  sladilo i pojačivač okusa (prehrambeni sastojak)

3. ŠTETNOST SIROVINE

Nije toksično.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Proizvod je dodatak u hrani sa ADI od 11 mg/kg  BW.

Oči i koža:  isperite s kože i iz očiju vodom

Konzumacija:  ako se proguta u većim količinama, provocirajte povraćanje. U manjim količinama nije potrebno provocirati povraćanje stoga što nije otrovan.

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  suhe kemikalije, pjena, voda

Neuobičajene opasnosti od vatre/eksplozije:  nema

Posebne mjere gašenja:  nema

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nema

Mjere zaštite okoliša:  nema

Rasipanje i rastakanje materijala: isperite s vodom              

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  upotrebljavajte rukavice i zaštitnu masku da vas zaštiti od praha.

Skladištenje:  skladištite u hladnom i suhom prostoru dalje od ikakvog korozivnog materijala i velike vlage

Inkompatibilnost:  s kiselinama i nitritima

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Zaštita dišnog sustava:  upotrebljavajte zaštitnu masku

Zaštita ruku:  za veća izlaganja preporučuju se gumene rukavice

Zaštita očiju:  zaštitne naočale

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  bijeli kristalizirani prah/iglice

Miris:  bez mirisa

Gustoća tvari (slobodan ili nevezan):  cca 0,7

Vrelište:  razlaže se

Topivost u vodi na 20oC:  20 % (w/w)

Talište:  razlaže se

Specifična težina (H2O:1):  > 1

Ritam isparavanja (butil acetat=1):  čvrst prah

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost:  stabilan

Opasni proizvodi razgradnje:  neće se pojaviti

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Toksičnost: nije toksičan

Kancerogenost:  nije kancerogen

12. EKOLOŠKI PODACI

Ne primjenjuje se na natrijev ciklamat.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Odložite u skladu s lokalnim propisima.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz natrijevog ciklamata nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Nema posebnih propisa za etiketiranje ili klasifikaciju proizvoda (nema štetnih sastojaka).

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.