26. 02. 2024.

Limunska kiselina

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  LIMUNSKA KISELINA MONOHIDRAT

Kemijsko ime:  LIMUNSKA  KISELINA

Kemijska formula:  C6H8O7 x H2O

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  LIMUNSKA KISELINA

Kemijska formula:  C6H8O7 x H2O

EINECS broj:  201-069-1

CAS broj:  5949-29-1

Oznaka za opasnost:  Xi – nadražujuće       

Oznaka (R):  R 36

Oznaka (S):  S 26

3. ŠTETNOST SIROVINE

U dodiru s kožom:  nadražuje kožu i sluznice

U dodiru s očima:  nadražuje oči

Udisanje:  nadražuje dišne puteve, posebno pri udisanju praha

Konzumacija: sastojak je određenih prehrambenih proizvoda i svrstana u sigurne proizvode (GRAS).

4. MJERE PRVE POMOĆI

U kontaktu s kožom:  odstraniti kontaminiranu odjeću,  nadraženo mjesto isprati s velikom količinom vode. Ako simptomi ne prođu potražite savjet liječnika.

U kontaktu s očima: ispirati s velikom količinom vode i po potrebi potražiti liječničku pomoć. Ne upotrebljavati kreme ili lijekove bez liječničkog savjeta.

Udisanje:  napustimo zagađeni okoliš i udišemo svjež zrak. Po potrebi zatražimo liječničku pomoć.

Konzumacija:  gutanje nije opasno

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  voda, CO2, pjena, primjeren kemijski prah

Neprimjerena protupožarna sredstva:  sva sredstva su prihvatljiva

Zaštitna oprema:  upotrebljavati maske za zaštitu dišnih puteva

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nositi zaštitne rukavice i odjeću

Postupak čišćenja/sakupljanja: posisati usisavačem za prašinu ili odstraniti metlom, nakon toga isprati, može i vodom. Sakupljeni otpad pohraniti za odvoz i uništenje tvari praškastih osobina.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: ne udisati prah, spriječiti doticaj s kožom i očima, pri radu ne pušiti

Skladištenje: štititi od vlage (max 70% relativne vlažnosti) i visoke temperature (max 30oC). Dobro zračiti.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Tehničke zaštitne mjere:  nema posebnih mjera  – pogledaj točku 7.

Osobne zaštitne mjere:  zaštitna maska za disanje, zaštitne naočale za oči, zaštitna odjeća i rukavice

Preporučljivo je u blizini držati vodu za moguća potrebna ispiranja.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  kristali

Boja:  bijela

Miris:  bez mirisa

Molekularna masa:  210,12

Talište:  153oC

Topivost pri 250C:  61,8 % w/w

Topivost u etanolu pri 25oC :  38,30 % w/w

pH 5 % otopine pri 25oC:  1,8

Specifična težina pri 20oC:  1,624 g/cm3

Molekularna specifična težina pri 20oC:   900 – 980 kg/m3

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilan materijal pod normalnim uvjetima primjene i pri normalnom rukovanju i upotrebi (v. odjeljak 7.). Na 153oC može se raspasti i  ispustiti ugljikov dioksid ili ugljikov oksid. Reagira s alkalnim supstancama. Reagira korozivno na kovine. Otopine rastapaju najlon, polikarbonate, poliamide, polimide i akrile.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

LD50 – štakor – trbušno:  88 mg/kg

LD50– štakor – oralno:  11 700 mg/kg

LD50– na mišu – trbušno:  961 mg/kg

LD50– na mišu – intravenozno:  42 mg/kg

LD50– na mišu – oralno:  5 040 mg/kg

12. EKOLOŠKI PODACI

COD:  750 ± 50 mg/O2 g

BOD:  625 ± 50 mg/O2 g

DIN 38412 član 5: bakteriotoksičnost  ECO   10,000 mg/l

DIN 38412 član 15 (OECD 203): ribotoksičnost  LD50    440 – 706 g/l

DIN 38412 član 25 (OECD 3028) biorazgradivost = 98 % u 2 do 24 sata

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s lokalnim/državnim regulativama. Proizvod ne odlagati s ostalim smećem, ne odlagati u kanalizaciju i ne paliti.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz limunske kiseline nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Xi – nadražujuće

Upozoravajuće oznake (R):  R 36 – nadražuje oči

                                                  R 37 – nadražuje dišni sustav

                                                  R 41 – moguća opasnost od teških ozljeda očiju

Obavještavajuće oznake (S):  S 24/25 – spriječiti dodir s kožom i očima

                                                     S 26 – ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika

                                                     S 36 – nositi odgovarajuću zaštitnu opremu

Limunska kiselina je u EU priznata kao aditiv u prehrani (E 330).

Američka US Food and Drug Administration klasificira limunsku kiselinu kao GRAS (Generaly Recognised As Safe – općenito priznato kao sigurno) dodatak hrani.

Direktiva 67/548/EEC aneks 7. :  nije otrovna za okoliš

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.