15. 04. 2024.

Acesulfam

 SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  ACESULFAM K

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

EU broj:  E950

Standard:  FCC IV

CAS broj:  55589-62-3

Sinonimi:  6-mytil-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-jedan-2,2 kalijeva sol

                   dioksid

Koncentracija:  99,0 min

3. ŠTETNOST SIROVINE

Fizičko stanje:  slobodni kristalizirani puder

Boja i miris:  bijela boja, bez mirisa

OPASNOST EKSPLOZIJE PARA – POTENCIJALNI EFEKTI NA ZDRAVLJE

Relevantni načini izlaganja:  udisanje, konzumacija, kontakt s kožom i očima

Ciljani organi:  respiratorni sustav, gastrološki sustav, nosni sistem, dermatološki sustav, očni sustav

Akutni efekti:                                   

Općenito: može prouzročiti iritaciju (upalu) sluzokože. Može prouzročiti gastroenterološke efekte kao mučnina,povraćanje, proljev, konstipacija, grčevi i gubitak apetita.

Koža:  može prouzročiti iritaciju kože

Oči:  može prouzročiti iritaciju očiju

Kronični efekti:

Općenito:  može pojačati relativnu bolest

Kancerogenost:  nije na listi od NTP, IARC, ili OSHA

Otežani uvjeti:  hemachromatosis, thalassemia, sieroblastic ili anemija

4. MJERE PRVE POMOĆI

Inhalacija:  maknite se na svježi zrak. Potražite liječničku pomoć. Ako prestane disanje, dajte umjetno disanje. Ako je disanje s teškoćama, neka kvalificirano osoblje daje kisik.

Kontakt sa kožom:  odstranite zagađenu odjeću i cipele. Operite kožu sa sapunom i puno tekuće vode. Ako se pojavi ili nastavi iritacija potražite savjet liječnika. Operite odjeću i cipele prije ponovne upotrebe.

Kontakt sa očima: odmah isperite oči s puno vode. Ako se iritacija pojavi ili nastavi potražite liječničku pomoć.

Konzumacija: ako se progutaju veće količine ovog materijala, potražite odmah liječničku pomoć. Ne provocirajte povraćanje bez liječničkog savijeta. Nikada nemojte osobi bez svijesti dati ništa kroz usta.

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Točka zapaljenja: nije primjenjivo

Primjerena protupožarna sredstva:  vodeni sprej, karbon dioksid, i samo Tri-class tip ABC kemijskog sredstva za gašenje

Neuobičajene opasnosti od vatre/eksplozije:  opasnost od eksplozije praha

Instrukcije za gašenje vatre:  nosite NIOSH/MSHA propisanu opremu, disalicu za samostalno disanje i potpuno zaštićeni uređaj koji se može zatvoriti. Kontejnere izložene vatri hladite vodom. Pažljivo se približavajte vatri.

Temperatura samozapaljenja:  1220 F, ST: 1, Eartmann Tube

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Čišćenje rasipa:  pogledajte stavku 3. prepoznavanje opasnosti i stavku 8.

Kontroliranje izloženosti/osobna zaštita prije pristupanja čišćenju: Zatvorite izvore rasipa ili curenja ako je to moguće sigurno učiniti. Odstranite moguće izvore zapaljenja. Sakupite alatkom rasipani materijal u primjereno označenu gore otvorenu bačvu. Osigurajte poklopac bačve i maknite kontejner u osiguran prostor. Temeljito očistite mjesto rasipa.

Postupak i odlaganje: odložite u skladu sa uputama u stavku 3. o odlaganju

Nije potrebno izvještavati o odlaganju proizvoda.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Temperatura skladištenja (min/max):  < 25oC

Rok trajanja:  3 godine

Posebna osjetljivost:  ne zagrijavajte iznad 100oC,  svjetlo, vlaga, zagrijavanje

Rukovanje i skladištenje:  Ne sakupljajte prah i ne izlažite ga izvoru zapaljenja. Nabavite i spojite svu potrebnu  opremu. Mljevenje/miksanje/sušenje trebalo bi biti u napravama opremljenima za ispuštanje eksplozije ili u sistemima za smanjenje opasnosti od eksplozije ili u sličnim uvjetima. Upotrebljavajte proizvod s primjerenim prozračivanjem prostora. Izbjegavajte kontakt s očima, kožom i odjećom.  Izbjegavajte udisanje praha. Pri rukovanju upotrijebite pravilnu zaštitnu opremu specificiranu u stavci 8. Nakon rada temeljito se operite. Držite kontejner čvrsto zatvoren kada ga ne upotrebljavate. Kontejner smjestite izvan direktne sunčeve svjetlosti na suhom, dobro prozračenom mjestu.

8. KONTROLA IZGLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Ventilacija:  ventiacija radnog prostora je preporučljiva

Osobna zaštita:

Zaštita dišnog sustava:  pri normalnim uvjetima upotrebe, zaštita respiratornog sustava se preporuča

U uvjetima izrazitog zaprašenja:

Zaštita ruku:  ukoliko je potencijalni direktni kontak s kožom, preporučuju se gumene rukavice

Zaštita kože: upotrebljavajte zaštitnu odjeću u proizvodnim i laboratorijskim prostorijama

Zaštita očiju:  zaštitne naočale obavezne

Zaštitne mjere:  osigurajte sigurnostne tuševe i mjesta za ispiranje očiju u radnom prostoru.  Spriječite sakupljanje praha u radnom prostoru periodičnim čišćenjem prostora

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  kristalizirani prah

Boja:  bijela

Miris:  bez mirisa

Molekularna težina:  201,24

Kemijska formula:  C4H4KNO4S

Mješavina:  čista

pH vrijednost:  1 u 100 otopini kao 6,5 – 7,5

Topivost u vodi:  osjetno topiv

Ostala topivost:  blago topiv u etanolu

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost:  noralno je stabilan čak i pri izlganju vatri i reaktivan u toploj vodi

Uvjeti koje treba izbjegavati:  temperature > 100oC

Vlaga:  nekompatibilan

Materijali koje treba izbjegavati:  jake kiseline i ostali metali kao aluminij, željezo, cink, bakar, kalijev bromat, kalijev nitrat itd.

Razgradnja – proizvodi:  karbon dioksid, karbon monoksid, itd.

Temperatura razgradnje:  190oC

Polimerizacija:  nema

Uvjeti polimerizacije:  neće se pojaviti

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Trenutna istraživanja svrstavaju ovaj materijal u praktični netoksične za konzumaciju, oči, kožu kao i za cijeli probavni sustav prema uvjetima priopćenima do sada.

12. EKOLOŠKI PODACI

Nije specificiran u detalje ali se odnosi kao u priloženoj specifikaciji.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Preporuke za odlaganje:  ovaj materijal je pogodan za spaljivanje. Ove preporuke se baziraju za proizvod koji je u stanju u kakvom je isporučen. Upotreba, prerada, promjena ili  kontaminacija može utjecati na ove upute za odlaganje. Državni ili lokalni zakoni koji utječu na preporučene opcije za odlaganje mogu varirati.

RCRA otpad :  nije regulirano prema RCRA

Prazni kontejneri:  prazni kontejneri moraju biti tri puta isprani prije odlaganja, recikliranja ili ponovne upotrebe.

14. TRANSPORTNI PODACI

Agencija za provođenje:  China of Transportation

Zemlja:  Kina

Pravilno označavanje za brodsku otpremu:  nije regulirano

Pravilno označavanje za zračnu otpremu:  nije regulirano

15. PROPISI

Zakoni/propisi:  Izvještaj o štetnim kemikalijama

Agencija za provođenje:  Agencija za zaštitu okoliša

Zadovoljeni kriterij:  akutni, vatra

16. DRUGE INFORMACIJE

Dodatne informacije:  zdravlje, vatra, reaktivnost

Odobrena informacija:  datum odobrenja: 08.10.94.

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.