03. 06. 2023.

Trinatrij citrat dihidrat

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

1.1

Identifikacija sirovine:

Trgovačko ime:                                       TRI NATRIJEV CITRAT DIHIDRAT

CAS NO:                                                 6132-04-3

EC broj (EINECS):                                 200-675-3

Reach registracija:                                  01-2119457027-40-0006

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 ZAGREB

tel.: 01/3665-253

fax.: 01/2360-070

1.2.

Relevantne identificirane upotrebe materije ili mješavine i upotrebe koje se ne preporučaju:

Proizvodi za osobnu njegu, deterđenti/čišćenje, proizvodi za održavanje kućanstva, proizvodnja papira

Upotrebe koje se ne preporučaju – nema

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA
2.1. Supstance

EC Klasifikacija no 1272/2008: nije klasificirano

EC Klasifikacija no 67/548/EEC: nije klasificirano

2.2. Ostale opasnosti: nisu poznate

2.3. Ostale informacije: nisu poznate

3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA
SASTAV %W/W EC NO CAS NO
Tri natrijev citrat dihidrat 99,0-100,5 200-675-3 6132-04-3
4. MJERE PRVE POMOĆI
4.1.

Opis prve pomoći

Inhalacija

Maknite se na svježi zrak.  Isperite nos i usta sa vodom. Ako nastavi iritacija, potražite medicinsku pomoć.

Kontakt sa kožom

Odmah isperite sa puno vode najmanje 15 minuta.  Ako iritacija kože potraje potražite medicinsku pomoć.

Kontakt sa očima

Isprite temeljito sa puno vode najmanje 15 minuta i potražite medicinsku pažnju ako simptomi potraju.

Gutanje

NE provocirajte povraćanje.  Pijte 1 ili 2 čaše vode.  Nikad ne dajte ništa preko usta osobi koja je u nesvjesti, potražite medicinsku pomoć.

4.2.

Najvažniji simptomi i efekti, akutni i zakašnjeli

4.3.

Indikacija da se odmah zatraži medicinska pomoć i potreba za specijalnim tretmanom

Vidi 4.1. Kontakt sa očima

5. PROTUPOŽARNE MJERE
5.1.Protupožarna sredstva

Primjerena protupožarna sredstva:          upotrijebite pjenu otpornu na alkohol, karbon dioksid, suhi prah ili vodenu maglu

Neprimjerena protupožarna sredstva:      upotrijebite protupožarne mjere koje su adekvatne za lokalne uvjete i okruženje u kojem se nalazite

5.2. Posebna opasnost koja nastaje od materije ili mješavine  Oksidi karbona

5.3. Savjeti za vatrogasce: U slučaju vatre nosite samostalne aparate za disanje i nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.  Ostaci vatre i kontaminirana voda upotrebljena za gašenje vatre moraju biti uklonjeni u skladu sa lokalnim zakonima.

5.4. Ostale informacije: Opasnost eksplozije kod generacije prašine.

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA
6.1. Osobne zaštitne mjere, zaštitna oprema i hitne procedure: upotrijebiti osobnu zaštitnu opremu.

6.2. Mjere za okoliš: ne ispuštajte u otpadne vode ili kanalizaciju

6.3. Metode i materijal za zaustavljanje i čišćenje: pometite ili posišite usisavačem i sakupite u prikladni kontejner za otpad.

6.4. Upućivanje na ostala poglavlja: poglavlje 8

6.5.Ostale informacije: Nije poznato

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.Predostrožnost za sigurno rukovanje: izbjegnite kontakt sa kožom i očima.  Upotrebljavajte u dobro prozračenim prostorima.  Ne udišite prašinu.

7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje, uključivo nekompatibilnosti

Skladištenje: Skladištiti u čvrsto zatvorenom originalnom kontejneru u suhom, hladnom i dobro provjetrenom mjestu. Držite u originalnom kontejneru.

Nekompatibilni materijali: nije poznato

8. KONTROLA IZGLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA
8.1. Kontrolni parametri

8.1.1. Ograničenje izlaganja pri radu: nije propisano

8.1.2. Biološke ograničavajuće vrijednosti: nije propisano

8.2. PNECs i DNELs

DNELs-zdravlje: Ne može se izvesti točan DNEL za sistem toksičnosti.

PNEC-Okoliš: Nije izračunato

8.3. Kontrola izlaganja: minimizirati rizik udisanja praha

8.3.1. Prikladna strojna kontrola: nabavite adekvatnu ventilaciju

8.3.2. Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju/lica: sigurnosne naočale sa zaštitom sa strane

Zaštita kože(zaštita ruku/ostalo): izbjegnite kontakt sa kožom, očima i odjećom.  Operite ruke prije pauza i na kraju radnog dana.  Zaštitne rukavice moraju zadovoljavati specifikacije EU direktive 89/686/EEC i EN 374.

Zaštita dišnog sustava

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju.  Upotrebljavajte respirator gdje razina praha prelazi 10 mg/m3.

Toplinske opasnosti: nisu poznate

Mjere higijene: Ne pušite u radnom prostoru.  Operite se prije kraja svake radne smjene i prije jela, pušenja i upotrebe wc-a.  Odmah se operite ako se kontaminirala koža.  Odmah maknite svu odjeću koja je kontaminirana.  Kad upotrebljavate proizvod nemojte jesti, piti ili pušiti.

8.3.3.  Kontrola izlaganja okoliša: Ne ispražnjavajte u kanalizaciju ili izvore vode.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Informacije o osnovnim fizičkim i kemijskim svojstvima

Izgled: čvrsto, kristalno

Boja: bijela

Miris: bez mirisa

Talište: materijal se razlaže na preko 150°C

Vrelište: razlaže se bez vrenja

Temperatura paljenja:nije relevantno

pH: 7,6-9,0

Zapaljivost (kruto, plin): nije zapaljivo

Gustoća (g/ml): 1.86 na 20°C , tri natrijev citrat pentahidrat

Topivost (voda): 400-700g/l n 20-25 °C

Koeficjent dijeljenja (Log Kow:a-Oktanol/voda): nije relevantno

Napetost površine: nije aktivno na površini

Tlak pare: tlak pare: neznatan

Mogućnost eksplozije: nije eksplozivan

Mogućnosti oksidacije: nije oksidirajuće

9.2. Ostale informacije

Granulometrija: veličina zrna fino mljevenog tri natrijevog citrata dihidrata je ispod µm=1,7% D50 frakcija ispod 100 µm je bila na 53,24 µm.

10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1.Reaktivnost

10.2. Kemijska stabilnost: stabilan pod normalim uvjetima

10.3. Uvjeti koje treba izbjegavati: izlaganje toplini i vlazi

10.4. Nekompatibilni materijali: Natrijev nitrit, kalijev nitrit

10.5. Opasno razlaganje proizvoda: oksidi karbona

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.Informacije o toksikološkim efektima

Akutna toksičnost

Probava SL50: 5400 mg/kg bw (bazirano na limunskoj kiselini)

Udisanje: nema podataka

Kontakt kožom SL50(dermalno): >2000mg/kg bw

Korozija kože/iritacija: može biti iritirant

Kontakt očima: prah može biti irintant

Udisajne ili kožne senzitizacije – koža  nije sentizator

Mutagenost: nije mutagen

Karcinogenost: nije karcinogen

Reproduktivna toksičnost: nije reproduktivan toksin

11.2. Ostale informacije: nije poznato

12. EKOLOŠKI PODACI
12.1.Toksičnost: ne smatra se opasnošću za okoliš

12.2. Postojanost i razgradivost: biorazgradiv

12.3. Bioakumulativni potencijal: ne očekujemo bioakumulaciju

12.4. Pokretnost u tlu: nije primjenjivo

12.5. Rezultat PBT i vPvB procjene: nije PBT niti vPvB

12.6. Ostali štetni efekti: nisu poznati

13. UPUTE ZA ODLAGANJE
13.1. Metode postupanja s otpadom: odložite u licencirani otpad u skladu sa lokalnim autoritetom za otpad.

13.2. Ostale informacije: nisu poznate

14. TRANSPORTNI PODACI
14.1. Transport kopnom (ADR/RID): ne podliježe transportnim propisima

14.2. Morski transport (IMDG): Ne podliježe transportim propisima

14.3. Zračni transport (ICAO/IATA): ne podliježe transportnim propisima

14.4. Transport u velikim količinama prema Annexu II MARPOL73/78 i IBC kod

Ne podliježe transportnim propisima

15. PROPISI
15.1.Sigurnosne, zdravstvene i propisi/legislavitve za okoliš specifične za materijal ili mješavinu materije ili mješavinu

15.1.1. EU propisi: korisnik treba slijediti EU direktive i propise

Autorizacija i restrikcija upotrebe: ne primjenjuje se

15.1.2. Nacionalni propis: treba slijediti nacionalni propis

16. OSTALE INFORMACIJE
Ovo poglavlje sadrži reviziju ili novu izjavu: Verzija 1

Ostale informacije

Informacije sadržane u ovom izdanju ili dobivene na drugi način se smatraju dovoljne za upotrebui dane su u dobroj nadi, ali korisnici bi sami trebali proučiti pogodnost proizvoda za njihovu upotrebu.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.