15. 04. 2024.

Vitamin C

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  VITAMIN C

Kemijsko ime:  ASKORBINSKA KISELINA

Kemijska formula:  C6H8O6

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  ASKORBINSKA KISELINA

Kemijska formula:  C6H8O6

EINECS broj:  200-066-2

CAS broj: 50-81-7

Oznaka za opasnost:  –

Upozoravajući znakovi (R):  –

Obavještavajući znakovi (S):  –

3. ŠTETNOST SIROVINE

Opasnost za čovjeka:  proizvod nije pri uobičajenoj industrijskoj upotrebi opasan za zdravlje

U kontaktu s kožom:  može malo nadražiti kožu i sluznice

U kontaktu s očima:  može malo nadražiti oči

Udisanje:  može nadražiti dišne putove, posebno ako je u prahu

Konzumacija: veće količine mogu prouzročiti probavne smetnje

4. MJERE PRVE POMOĆI

U kontaktu s kožom:  odstraniti zaprljanu odjeću, mjesto kontakta isprati velikom količinom vode i oprati sa sapunom

U kontaktu s očima:  također isprati velikom količinom vode i po potrebi potražiti liječničku pomoć. Ne upotrebljavati lijekove ni masti prije savjetovanja sa liječnikom

Udisanje:  napustimo prostor izloženosti i udišemo svjež zrak

Konzumacija:  za konzumaciju nije opasan. U slučaju većih konzumacija treba popiti cca 1/2 l vode

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  voda, CO2, pjena, primjeren kemijski prah

Neprimjerena protupožarna sredstva:  sva sredstva su prihvatljiva

Zaštitna oprema:  upotrebljavati maske za zaštitu dišnih puteva

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nositi zaštitne rukavice i odjeću

Postupak čišćenja/sakupljanja:  posisati usisavačem za prašinu ili odstraniti metlom, nakon toga isprati, može i vodom. Sakupljeni otpad pohraniti za odvoz i uništenje tvari praškastih osobina

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  ne udisati prah, sprječavati doticaj s kožom i očima, nakon rukovanja oprati ruke

Skladištenje:  zaštititi od vlage (max 70 % relativne vlažnosti) i visokih temperatura (max 30°C). Dobro zračiti.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Tehničke zaštitne mjere:  nema posebnih mjera  – pogledaj točku 7.

Osobne zaštitne mjere:  u prostorijama koje se zrače zaštita nije potrebna, u suprotnom slučaju upotrijebiti masku, zaštitne naočale za oči. Preporučljivo je u blizini držati vodu za moguća potrebna ispiranja.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  tvrda tvar u kristalnom obliku

Boja:  bijela

Miris:  bez mirisa

Molekularna masa:  176,13 g/mol

Talište:  191°C

Plamište:  n.a.

Topivost u vodi pri 25°C :  33 % w/w

Topivost u etanolu pri 25°C:  n.a.

pH 5% otopine pri 25°C:  3

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilan u skladištenju u hladnom (max 30oC) i suhom (max 70 % relativne vlage) u prostoru.

Vodena otopina na zraku brzo oksidira.

Ne spaja se sa jačim oksidantima, natrijevim nitratom, alkalijskim hidroksidom, željezom i bakrom.

Pri razgradnji se oslobađa sa ugljikovim monoksidom i dioksidom.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Ne nadražuje, nije kancerogen, nije mutagen i nije škodljiv za razmnožavanje.

12. EKOLOŠKI PODACI

Nije štetan/opasan za okoliš.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s lokalnim/državnim regulativama. Proizvod ne odlagati s ostalim smećem, ne odlagati u kanalizaciju i ne paliti.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz vitamina C nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Proizvod nije predmet pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih tvari.

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda.  Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.