26. 02. 2024.

Saharin

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  NATRIJEV SAHARIN

Kemijska formula:  C7H4NNaO3S

Podaci o dobavljaču:

Lamba  d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  NATRIJEV SAHARIN

Kemijska formula:  C7H4NNaO3S

CAS broj:  128-44-9

EINECS broj:  2048861

Molekularna težina:  205,19 g/mol

3. ŠTETNOST SIROVINE

Oznaka opasnosti:  Hn nadražujuće

R-oznaka:  R 40 – moguć rizik od neopozivih efekata

4. MJERE PRVE POMOĆI

Udisanje:  maknite se na svjež zrak, u slučaju simptoma kontaktirajte liječnika.

U kontaktu s kožom: proizvod ne  nadražuje kožu

U kontaktu s očima:  ispirati s velikom količinom tekuće vode

Konzumacija:  pri duljoj pojavi simptoma kontaktirajte liječnika

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  CO2, voda, pjena, veće požare gasite vodom ili pjenom otpornom na alkohol.

Neuobičajena vatra/opasnost od eksplozije:  u slučaju zagrijavanja ili gorenja moguć je nastanak toksičnih plinova.

Zaštitna oprema: ne udišite eksplozivne plinove ili plinove gorenja.

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nosite zaštitnu opremu. Udaljite nezaštićene osobe.

Mjere zaštite okoliša:  nema posebnih zahtjeva

Mjere čišćenja/odstranjivanja:  odložite proizvod kao otpad kao u stavku 13.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  spriječite nastanak prašine. Osigurajte dobru ventilaciju/ispust na radnom mjestu.

Informacija o eksploziji/vatri:  nema posebnih zahtjeva

Skladištenje:  skladištite u hladnom i suhom prostoru u dobro zatvorenom kontejneru. Zaštitite od topline i direktne sunčeve svjetlosti.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Općenita zaštitna sredstva: držite odvojeno od prehrambenih proizvoda, pića i hrane. Operite ruke za vrijeme pauza i nakon rada.

Zaštita dišnog sustava:  nosite zaštitnu masku za prah

Zaštita ruku:  za veća izlaganja preporučuju se gumene rukavice

Zaštita očiju:  zaštitne naočale

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  bijeli kristalizirani prah

Miris:  bez mirisa

Talište:  nije određeno

Vrelište:  nije određeno

Flash točka:  – oC

Opasnost od eksplozije:  nema

Gustoća:  nije određeno

Topivost u vodi:  topiv

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Uvjeti koje treba izbjegavati:  nema razlaganja ako se koristi prema specifikaciji

Štetni proizvodi razgradnje:  nije poznato

Opasni proizvodi razgradnje:  nije poznato

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

U kontaktu s kožom:  nema iritirajuće efekte

U kontaktu s očima:  nema iritirajuće efekte

Osjetljivost:  nije poznat  osjetljiv efekt

12. EKOLOŠKI PODACI

Nije poznato da bi bio opasan za vode.

Do sada nema ekotoksične procjene.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Preporuka:  ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Ne dozvolite da proizvod dospije u kanalizacijski sistem.

Onečišćena ambalaža:  odlaganje mora biti obavljeno u skladu sa službenim odredbama

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz saharina nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Proizvod je klasificiran i označen u skladu sa EU direktivama/odredbama za opasne materijale (GefStoffV).

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.