15. 04. 2024.

Natrijev pirofosfat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST    

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU     

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  NATRIJEV PIROFOSFAT, KISELI

Kemijska formula:  Na2H2P2O7

CAS broj:  7758-16-9                             

EINECS/ELINCS-broj:  231-835-0

RTECS broj:  UX6475000

Molekularna težina:  221,93

Tip proizvoda:  čisti materijal

Ostali podaci:  BIG broj B14638

Proizvodi u ovom spisu:  NATRIJEV PIROFOSFAT, KISELI: 1-69070

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

 tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70           

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA       

Znakovi za opasnost:  –

R-oznake:  –

CAS broj:  7758-16-9      

3. ŠTETNOST SIROVINE

4. MJERE PRVE POMOĆI             

Općenito:

Žrtve bez svijesti:  osloboditi dišne puteve

Ako je žrtva pri svijesti s prisutnim problemima disanja:  polusjedeći položaj

Pri povraćanju:  spriječiti gušenje i dišnu pneumoniju

Spriječiti gubitak tjelesne topline (pokriti ali ne utopljavati).

Žrtvu stalno kontrolirati.

Žrtvu držati statično, spriječiti svako naprezanje.

Prema stanju:  tražiti pomoć liječnika/bolnice

Udisanje:  žrtvu dovesti na svježi zrak

Koža:  odmah 15 minuta ispirati vodom ili tuširati

Dozvoljena je upotreba sapuna.

Oči:  odmah ispirati 15 minuta s vodom

Žrtvu dovest odmah do liječnika.

Ne upotrebljavati nikakvo sredstvo za neutralizaciju.

Oralna konzumacija: isprati usta vodom

Pri gutanju – čim je prije moguće popiti puno vode

Ne dovoditi do povraćanja.

Pri konzumaciji većih količina:  odmah u bolnicu

Liječnik:  preporučuje se ispiranje želuca

Konzultirati Zavod za otrove.    

5. PROTUPOŽARNE MJERE         

Sredstva za gašenje:  sva su dozvoljena

Uputstva za gašenje:  otrovne plinove razrijediti s vodenom maglom

Opasnost od požara:  nije zapaljivo

Opasnost od eksplozije:  nema raspoloživih podataka  

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA       

Osobne mjere opreza:  rukavice, zaštitne naočale, zaštitno odijelo

Pri zagrijavanju/zapaljenju:  stlačen zrak/aparat za kisik

Pri nastanku oblaka od prašine:  stlačen zrak/aparat za kisik

Mjere za zaštitu okoliša:  zatvoriti opasno mjesto, oslobođeni materijal sakupiti u posebne spremnike, spriječiti nastanak oblaka od prašine: npr. navlažiti, nije dozvoljena otvorena vatra, rupu začepiti, zatvoriti dovoz/dotok.

Oblake od prašine uništiti/razrijediti vodenom maglom.

Pri vatri/zagrijavanju:  ostati na strani zaštićenoj od vjetra, preporučljiva je evakuacija

Pri nastanku prašine:  ostati na strani zaštićenoj od vjetra

Čišćenje:

Oblake prašine spriječiti vlaženjem.

Materijal sakupiti u posude koje se mogu zatvarati.

Ostatke potpuno oprati s puno vode.

Nakon rada očistiti odjeću i opremu.    

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: 

– slijediti zakonske propise

– raditi na mjestu s provjetravanjem/isisavanjem zraka

– slijediti uobičajenu higijenu

– spriječiti nastanak prašine

 – onečišćenu odjeću očistiti

 – pakiranja držati dobro zatvorena

 – držati dalje od otvorene vatre i izvora topline

Pakiranje: polietilen

Posebni zahtjevi za pakiranje:

 – zatvoreno pakiranje

 – suho

 – točno označeni

 – odgovarajući zakonskim propisima

 – lomljivu ambalažu staviti u čvrste posude       

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

KONTROLA IZLAGANJA

Proizvod: natrijev pirofosfat

Granična vrijednost

Granična vrijednost zadaha

n.z.

MAC  vrijednost

MAC

6 mg/m3

Komponente:

Natrijev pirofosfat

Granična vrijednost

Granična vrijednost zadaha

n.z.

MAC  vrijednost

MAC

6 mg/m3

Mjerenja koncentracije:

Kratkog trajanja, u cjevčici – općenito

nema podataka

Osobna zaštita:

Oči:  zaštitne naočale, pri nastanku prašine – naočale koje ne propuštaju prašinu

Koža:  rukavice, zaštitna odjeća

Udisanje:  pri nastanku prašine – maska za prašinu sa filterom tip P2

Pri zagrijavanju:  plinska maska

Sirovine

Sirovine, koje daju dobru postojanost:  nema podataka

Postupak za radnike – 18 godina:  nema podataka

Postupak za trudnice:  nema podataka

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Agregatno stanje:

Agregacija:  kristalizirani kruti materijal

                      prah

Miris:  bez mirisa

Boja: bijela

Topivost:

Topivost u vodi:  13

Ostala svojstva:  topiv u vodi

Materijal reagira kiselo

Fizička svojstva prema mjerenjima:

Talište: 6000C

Točka rastvaranja:  1900C

Relativna gustoća:  1,1

Specifična težina:  1100 kg/m3

pH:  3,7 – 4,4

Koncentracija otopine:  1 %       

10. STABILNOST I REAKTIVNOST             

Stabilnost:  stabilan pod normalnim uvjetima

Potrebno izbjegavati uvjete i tvari:

 – izvore topline

 – (jake) baze    

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI        

LD50 – štakor – oralno:  2000 mg/kg

Akutna toksičnost:

U literaturi se nalazi malo podataka o štetnosti pri gutanju.

Netoksično pri kontaktu kože (LD50 koža > 5000 mg/kg).

Nema saznanja o inhalacijskoj toksičnosti.

Blago nadražujuće djelovanje na kožu.

Nadražuje oči.

Toksični podaci:

Nije uvršteno u kancerogenu klasu (IARC, EG, TLV, MAK).

Nije uvršteno u mutagenu klasu (EG, MAK).

Nije uvršteno u teratogenu klasu (EG, MAK).

Toksična opasnost

Direktna toksična opasnost:  blago nadražujuće

Za dalje informacije – v. “Toksičnost”

Indirektna toksična opasnost:

Reakcije s toksičnom opasnošću: v. “Kemijske reakcije”

Simptomi:

Nakon udisanja:                              

Simptomi nakon udisanja prašine:  suho grlo/grlobolja, kašalj, nadraženje dišnih puteva, nadraženje nosne sluznice

Nakon kožnog kontakta:

Simptomi općenito:  blago nadražujuće

Nakon očnog kontakta:

Simptomi općenito:  iritacija očnog tkiva

Nakon gutanja:

Simptomi općenito:  želučane/crijevne poteškoće, mučnina, povraćanje, proljev

Simptomi kod uzimanja većih količina:  smetnja/zastoj rada srca, pad tlaka, plava/siva boja kože

Kronični efekti

Simptomi pri duljem/opetovanom izlaganju/kontaktu:  kožni osip/upala           

12. EKOLOŠKI PODACI  

Raspodjela prema dijelovima zaštite okoliša

Zaštita okoliša u odnosu na vodu:  blago opasno za vodu (površinske vode)

Maksimalna koncentracija u vodi za piće (B.S. 30/05/1989) (mg/l):  150 (Na)

Nije štetno za ribe.

Malo štetno za vodene organizme (EC50 100/1000 mg/l).

Prema literaturi malo štetno za bakterije.

Prema literaturi nije bioakumulativno.

Ne uzrokuje atrofiju.

Biološka razgradivost:  nije primjenjivo

pH- pomicanje

Nedovoljno saznanja za ekotoksičnost

Vrijednost eliminacije

WGK:  1

Ekotoksičnost:

Proizvod: natrijev pirofosfat, kiseli

Organizmi

Komentar

Trajanje testiranja

Rezultat

LC50 Ribe:

LEUCISCUS IDUS

OECD 203

48 sati

> 1500 mg/l

TLM vodeni organizam:

DAPHNIA MAGNA

slatka voda

72 sata

126 ppm

Komponente

Natrijev pirofosfat, kiseli

Organizmi          

Komentar

Trajanje testiranja

Rezultat

LC50 Ribe:

LEUCISCUS IDUS

OECD 203

48 sati

> 1500 mg/l

TLM vodeni organizam:

DAPHNIA MAGNA

slatka voda

72 sata

126 ppm

13. UPUTE ZA ODLAGANJE 

Kod za otpadni materijal (Flandrija):  212

BAGA C. 5

Opasni otpad (91/689/EG)

Spriječiti rasipanje/gubljenje materijala

Voditi deponij (klasa I) po volji

Uveden u i sastojak komp. sive liste voda (76/464/EG)

14. TRANSPORTNI PODACI        

ADR:  oslobođeno

ADNR:  oslobođeno

RID:  oslobođeno

IMDG:  oslobođeno

ICAO/IATA:  oslobođeno            

15. PROPISI       

 EINECS/ELINCS br.:  231-835-0

16. DRUGE INFORMACIJE           

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.               

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.