15. 04. 2024.

Natrijev benzoat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE

Trgovački naziv:  NATRIJEV BENZOAT

Kemijsko ime:  NATRIJEV BENZOAT

Kemijske karakteristike:

Kemijska formula:  C7H5O2Na

Molekulska masa:  144,0236

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

CAS No:  532-32-1

EINECS broj:  208-534-8

Oznaka za opasnost:  nije navedena

Oznaka rizika:  nije navedena

3. ŠTETNOST SIROVINE

U dodiru s očima:  može izazvati iritaciju. Prašina može uzrokovati mehanička oštećenja.

U dodiru s kožom:  može nadražiti kožu

Probava (konzumacija):  može izazvati probavne smetnje

Udisanje:  može nadražiti dišne puteve

4. MJERE PRVE POMOĆI

Oči: Ispirati oči s većom količinom vode najmanje 15 minuta, povremeno spuštati i podizati očne kapke. Potražiti odmah liječničku pomoć.

Koža:  Ispirati kožu s puno vode i sapuna najmanje 15 minuta, potražiti liječničku pomoć. Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću.

Konzumacija:  Ako je osoba pri svijesti i budna, davati 2-4 šalice mlijeka ili vode. Ne davati nikad ništa na usta osobi koja je bez svijesti. Potražiti liječničku pomoć.

Udisanje: Napustiti zagađeni okoliš i premjestiti osobu na svježi zrak. Ako ne diše, davati umjetno disanje, ako je disanje otežano, dati kisik. Potražiti liječničku pomoć.

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Koristiti kompletnu zaštitnu opremu, masku za zaštitu dišnih putova.

Primjerena protupožarna sredstva:  vodeni sprej, primjeren kemijski prah, CO2, alkohol-rezistentna pjena

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Opće informacije:

Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu: zaštitne naočale, zaštitne rukavice , zaštitnu odjeću za prevenciju kožnih oštećenja.

Čišćenje/sakupljanje: Počistiti rasuti materijal odmah uz odgovarajuće mjere predostrožnosti. Posisati i pobrisati rasuto, te odložiti u suhi kontejner (zatvoriti) za odvoz i uništenje tvari praškastih osobina. Izbjegavati izlaganje prašini, provjetriti prostoriju.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  Nakon rukovanja dobro oprati ruke. Koristiti uz odgovarajuće prozračivanje. Smanjiti maksimalno sakupljanje prašine. Izbjegavati doticaj s očima i kožom. Izbjegavati udisanje na nos i usta.

Skladištenje: Čuvati u čvrsto zatvorenim kontejnerima u dobro prozračenoj prostoriji ( skladištu) odvojeno od ostalih tvari.

8. KONTROLA IZLAGANJA/OSOBNA ZAŠTITA

Tehničke zaštitne mjere: Koristiti odgovarajuću ventilaciju, prozračivanje, kako bi se koncentracija prašine smanjila na najmanju moguću mjeru. 

Osobne zaštitne mjere: zaštitna maska za disanje, zaštitne naočale, zaštitna odjeća i rukavice

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  prah ili granule

Boja:  bijela

Miris:  karakterističan, oštar

pH:  8

Isparavanje:  zanemarivo

Gustoća:  4,97

Brzina hlapljenja:  zanemariva

Topivost:  topivo u vodi 500 g/l

Specifična težina:  1,44

Talište:  420°C

Molekularna formula:  C7H5O2Na

Molekulska masa:  144,0236

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Kemijska stabilnost:  stabilan pri normalnim uvjetima primjene. Izbjegavati dodir s nekompatibilnim tvarima. Može se razgraditi na ugljik monoksid, ugljik dioksid, natrijev oksid.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

LD50 / LC50

CAS No:  532-32-1

Miš – oralno:  LD50= 1600 mg/kg

Zec – oralno:  LD50= 2 mg/kg

Štakor – oralno:  LD50= 4070 mg/kg

12. EKOLOŠKI PODACI

Kategorija ugrožavanje vode 1: malo ugrožava vodu

13. UPUTA ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s državnim regulativama. Proizvod ne odlagati s ostalim smećem, ne odlagati u kanalizaciju, ne paliti.

14. TRANSPORTNI PODACI

Nema posebnih zahtjeva

15. PROPISI

Kategorija ugrožavanja vode 1: malo ugrožava vodu

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda mora poštovati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.