15. 04. 2024.

Kalijev sorbat

SIGURNOSNO TEHNIČKI  LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  KALIJEV SORBAT

Kemijsko ime:   KALIJEV SORBAT

Kemijska formula:  CH3CH=CHCH=CHCOOK; C6H7O2K

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  KALIJEV SORBAT

Kemijska formula:  CH3CH=CHCH=CHCOOK; C6H7O2K

EINECS broj:  246-376-1

CAS broj:  590-00-1

Oznaka za opasnost:  Xi – nadražujuće

Upozoravajuće oznake (R):  R 36/37/38

Obavještavajuće oznake (S):  S 26, S 36

3. ŠTETNOST SIROVINE

Opasnosti za čovjeka:  nadražuje oči, sustav za disanje i kožu

U dodiru s kožom:  nadražuje kožu i sluznice

U dodiru s očima:  nadražuje oči

Udisanje:  uzrokuje iritaciju dišnih putova pogotovo pri udisanju para

Konzumacija:  veče količine mogu prouzročiti probavne smetnje, ne očekuju se bolesnički simptomi

4. MJERE PRVE POMOĆI

U kontaktu s kožom:  odstraniti kontaminiranu odjeću, nadraženo mjesto isprati velikom količinom vode i oprati sapunom

U kontaktu s očima:  ispirati velikom količinom vode i po potrebi potražiti liječničku pomoć. Ne upotrebljavati kreme ili lijekove bez liječničkog savjeta.

Udisanje:  napustimo zagađeni okoliš i udišemo svjež zrak. Po potrebi zatražimo liječničku pomoć.

Konzumacija:  konzumiranje nije opasno. U slučaju gutanja većih količina ispiti cca 1/2 l vode i potražiti liječničku pomoć.

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  voda, CO2, pjena, primjeren kemijski prah

Neprimjerena protupožarna sredstva:  sva sredstva su prihvatljiva

Zaštitna oprema:  upotrebljavati maske za zaštitu dišnih putova, po mogućnosti s vlastitim dotokom zraka.

Opasnosti pri gorenju:  oslobađaju se otrovni plinovi

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nositi zaštitne rukavice i odjeću, spriječiti zaprašivanje

Postupak čišćenja/sakupljanja:  posisati usisavačem za prašinu ili odstraniti sa metlom, nakon toga isprati, može i vodom. Sakupljeni otpad pohraniti za odvoz i uništenje tvari praškastih osobina.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  ne udisati prah, sprječavati doticaj s kožom i očima, nakon rukovanja oprati ruke.

Skladištenje:  štititi od vlage (max 70 % relativne vlažnosti) i visoke temperature (max 30°C). Dobro zračiti.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Tehničke zaštitne mjere:  nema posebnih mjera  – pogledaj točku 7.

Osobne zaštitne mjere:  zaštitna maska, zaštitne naočale za oči, zaštitna odjeća i rukavice

Preporučljivo je u blizini držati vodu za moguća potrebna ispiranja.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  kristali, prah, granule

Boja:  bijela

Miris:  bez mirisa

Molekularna masa:  150,22 g/mol

Talište:  270oC

Topivost i etanolu pri 250C:  1 g/10 ml etanola

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilan materijal pod normalnim uvjetima primjene i pri normalnom rukovanju i upotrebi (v. odjeljak 7.).  Ne spaja se s jakim oksidansima.  Pri razgradnji se oslobađa ugljikov monoksid i dioksid.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

LD50 – štakor:  4340 mg/kg

LD50–  miš:  3800 mg/kg

Nadražuje oči i kožu.

Nije kancerogen, nije mutirajući, bez posljedica na reprodukciju.

12. EKOLOŠKI PODACI

Toksičnost

– ribe:  LC50= 1250 mg/l (96 h)

– beskralježnjaci:  LC50= 750 mg/l (48 h)

Štetno djeluje na gljive i alge.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s lokalnim/državnim regulativama. Proizvod ne odlagati s ostalim smećem, ne odlagati u kanalizaciju i ne paliti.

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz kalijevog sorbata nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Xi – nadražujuće

Upozoravajuće oznake (R):

R 36/37/38  –  Nadražuje oči, dišne putove i kožu

Obavještavajuće oznake (S):

S 26  –  U slučaju dodira s očima, odmah dobro isprati vodom te potražiti liječnički savjet.

S 36  –  Nositi primjereno zaštitno odijelo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda.  Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.