27. 01. 2023.

Izomalt

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  IZOMALT

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

Izomalt u svim svojim dijelovima nije opasna supstanca i shodno tome nije opasan proizvod prema Članku 2. (2) od Council Directive 67/548/EU od 27.06.1967. koji se odnosi na klasifikaciju, pakiranje i etiketiranje opasnih supstanci.

Specifični propis koji se odnosi na etiketiranje određen je u Council Directive 67/548/EU i Council directive 88/379/EU od 07.06.1998. u približavanju je zakonima, propisima i administrativnim regulativama u Member States koji se odnose na klasifikaciju, pakiranje i etiketiranje opasnih proizvoda i ne odnosi se na izomalt.

Zato nije potrebno dostaviti sigurnosti list za izomalt kako je spomenuto u Commision Directive 91/155/EU od 05.03.1991. definirajući i navodeći  detaljne aranžmane za sistem specifičnih informacija koje se odnose na opasne preparate u implementaciji artikla 10 od direktive 88/379/EU.

Prema njemačkom zakonu izomalt može biti smatran kao materijal koji može prouzročiti eksploziju prema artiklu 4 (2) (1) drugi dio od »Gefahrstoffverordnung«, verzija od 26.10.1993. (BGBI. I. S. 1782 ff). To znači da izomalt može prouzročiti eksploziju u mješavini sa zrakom i u spoju sa zapaljivim izvorom ako broj čestica sa veličinom čestice ispod 200 µm je veći od 2%.

Preporučene mjere zaštite:

Držite radni prostor čist, izbjegavajte akumulaciju prašine.

Izbjegavajte izvore zapaljenja.

Konstruirajte električnu instalacijsku opremu koja odgovaraju izomaltu prema DIN/VDE 0165 Schutzart IP 65.

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.