26. 02. 2024.

Aspartam

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  ASPARTAM

Kemijsko ime:  N-L-a-aspartyl-L-phenylalanine-methyl ester

Kemijska formula:  C14H18N2O5

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  ASPARTAM

Kemijska formula:  C14H18N2O5

Opis:  bijeli kristalni puder, slad, prehrambeni sastojak

CAS broj:  22839-47-0

EINECS broj:  WM 3407000

Upotreba:  sladilo i pojačavanje arome (prehrambeni sastojak)

3. ŠTETNOST SIROVINE

Nije toksično.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Udisanje:  maknite se na svjež zrak, pri velikoj inhalaciji kontaktirajte liječnika

U kontaktu s kožom:  odstraniti kontaminiranu odjeću, nadraženo mjesto isprati velikom količinom vode. Operite odjeću prije ponovne upotrebe.

U kontaktu s očima:  ispirati velikom količinom vode

Konzumacija:  pri gutanju većih količina kontaktirajte liječnika radi preventive

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Primjerena protupožarna sredstva:  voda, pjena, suhi prah ili ugljični dioksid, kako je odgovarajuće za vatru i materijale. Aspartam može izbacivati toksične pare u uvjetima požara.

Neuobičajena vatra/opasnost od eksplozije:  potencijalna opasnost od eksplozije para (vidi 9.).

Opasnost eksplozije klasa ST 1.

Specijalna procedura u gašenju vatre:  nema

Aspartam u kombinaciji s talozima ne može biti zapaljen vrućim površinama (aspartam se topi i neće nastaviti gorjeti ili tinjati).

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  nema

Mjere zaštite okoliša:  nema

Rasipanje materijala:  operite vodom

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  odgovarajuće mjere bi trebale biti poduzete da se minimizira nastanak praha (potencijalna opasnost od eksplozija para)

Ventilacija: adekvatna da se postignu preporučena ograničenja za izloženost parama

Ventilacija:  preporučena

Skladištenje:  skladištite u hladnom i suhom prostoru dalje od kemikalija. Preporučeno skladištenje ispod 20°C. Držite nekorišten proizvod originalno zapakiran. Ne izlažite otvorenu kutiju proizvoda relativnoj vlazi većoj od 45 %. Originalno pakiranje dobro je zaštićeno od vlage.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Zaštita dišnog sustava:  iako nije proizvod koji podliježe mjerama za kontrolu prašine, zaštitne maske bi trebale biti nošene za vrijeme kratkoročnih susreta s proizvodom ako se ne provodi kontrola prašine na drugačiji način. Vrstu maske određuje se zavisno od lokalnih propisa i stupnja izloženosti. U uobičajenim uvjetima polu maska European std. prEN140 ili slična je dostatna. Potražite savjet stručnjaka.

Zaštita ruku:  za veća izlaganja preporučuju se gumene rukavice

Zaštita očiju:  zaštitne naočale

Zaštita kože:  Nema posebnih zahtjeva, ali izbjegavajte produljeno izlaganje nezaštićene kože aspartamu, stoga što je prah higroskopan i može prouzročiti iritaciju kože.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  bijeli kristalizirani prah

Miris:  bez mirisa

pH:  između 4,5 i 6,0 (0,8 % (w/w) u vodi)

Gustoća tvari:  150 – 600 kg/m3 (ovisno od stupnju aspartama)

Topivost:  u vodi, 20oC, 1 % (w/w)

Talište:  nema reproduktivnog tališta.  Aspartam proizvodi diketopiperazine (DKP) i metanol prije tališta. DKP se topi na 246oC.

Eksplozivnost:

Flash točka:  nema raspoloživih informacija

Zapaljivost:  BZ 1

Stupanj eksplozivnosti:  ST 1

Minimum eksplozivne koncentracije:  13 g/m u zraku

Minimalna temperatura paljenja:  400oC

Minimum zapaljive energije:  10 mJ za fini prah.  Više za grubi prah.

Minimalna eksplozivna prenapregnutost:  Pmax = 9,3 bar gouge

Eksplozivna konstanta:  Kst = 180 bar m/s

Specifična otpornost:  3,7 x 1013 Ωm

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost:  stabilan

Opasna polimerizacija:  neće se pojaviti

Opasne dekompozicije produkta:  normalno nema, može emitirati toksične pare u uvjetima požara

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Inhalacija:  dugotrajno izlaganje aspartamu može izazvati iritaciju dišnih organa

Nema specifičnih ograničenja pri izloženosti aspartamu, ali HSC preporučuje da se osoblje koje je izloženo drži ispod generalnih donjih granica za prah ustanovljene od OSHA, ACGIH, i COSHH, koje su za specifične granice postavili:

10 mg/m3 8-sati TWA ( totalna inhalacija praha) i

5 mg/m3 8-sati TWA (respiracija praha)

TWA = prosječno vrijeme mjerenja

Totalna inhalacija praha je sav prah koji može ući u nos i usta za vrijeme disanja.

Respiracija praha su dijelovi prašine koji mogu biti udahnuti u dubinu pluća.

U kontaktu s kožom:  dulje izlaganje može prouzročiti iritaciju, aspartam je higroskopan i njegov karakter pri sušenju se drži odgovornim za većinu prijavljenih iritacija kože.

Dugotrajno izlaganje:  opetovano ili produljeno izlaganje može u rijetkim slučajevima izazvati alergijske reakcije

U kontaktu s očima:  produljeno izlaganje može izazvati iritaciju

Konzumacija:  nije opasno (aspartam je prehrambeni sastojak)

Pretjerana konzumacija nije vjerojatna (aspartam je intenzivno sladak), ipak, ako se sumnja u to, potražite liječnički savjet zbog predostrožnosti.

Kratkotrajna toksičnost:  prehrambeni sastojak; LD50 > 4000 mg/kg praktično neotrovno

Dugotrajna toksičnost:  zakonodavci diljem svijeta, uključujući EU Scientific Committee for Food (SCF), Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) od FAO/WKO kao i US Food and Drug Administration (FDA) ustanovili su da je upotreba aspartama kao intenzivnog zaslađivača sigurna.

Kancerogenost:  aspartam nije na listi kancerogenih niti potencijalno kancerogenih tvari (US National Toxicology Program i ostali)

12. EKOLOŠKI PODACI

Bioakumulativni potencijal:  bioakumulacija se ne pojavljuje

Toksičnost za vode:  nema, aspartam nema specifičnu otrovnost budući da se sastoji od aminokiselina. Ako aspartam uđe u vodeni okoliš u većoj količini zbog nezgode, može izazvati manjak kisika.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlaganje pakiranja:  tretirati kao industrijski otpad

Odlaganje aspartama:  prema lokalnim propisima

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz aspartama nema posebnih zahtjeva.

15. PROPISI

Nema posebnih propisa za etiketiranje ili klasifikaciju proizvoda (nema štetnih sastojaka).

16. DRUGE INFORMACIJE

Opaska: aspartam sadrži fenilalanine, stoga fenilketonuričari bi trebali kontrolirati uzimanje istog.

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda.  Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.