27. 01. 2023.

Amonijev bikarbonat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Identifikacija sirovine ili pripravka:

Trgovačko ime:  AMON BIKARBONAT

Kemijsko ime: AMON HIDROGENKARBONAT                                  

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O OPASNIM SASTOJCIMA

Kemijsko ime:  AMON BIKARBONAT

FINECS broj:  231-984-1

CAS broj:  7783-20-2

3. ŠTETNOST SIROVINE

Nema

4. MJERE PRVE POMOĆI

Općenite upute:  odstranite zaprljanu odjeću

Nakon udisanja:  nakon poteškoća iza udisanja praha: svježi zrak, pomoć liječnika

U kontaktu s kožom:  temeljito oprati vodom i sapunom

U kontaktu s očima:  ispirati temeljito najmanje 15 minuta ispod slavine s tekućom vodom, liječnička kontrola

Konzumacija: odmah usta isprati i obilno popiti vode, obratiti se liječniku

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Proizvod nije zapaljiv.

Primjerena protupožarna sredstva:  voda, CO2, pjena

Posebne opasnosti:  amonijak, ugljični dioksid

Navedeni materijali/grupe materijala mogu se osloboditi pri požaru.

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza:  provoditi zaštitu dišnih puteva

Postupak čišćenja/sakupljanja:  ostaci – navlažiti, sakupiti mehanički i sakupljeni otpad pravilno pohraniti.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:  pri stručnoj upotrebi ne treba sprovoditi posebne mjere opreza. Spriječiti nastanak praha. Pobrinuti se za samostalno usisavanje/prozračivanje strojeva. Dobro prozračivanje skladišta i radnog prostora. Osiguravati niže temperature. Zatvorene prostore štititi od zagrijavanja. Pri premještanju među kemikalijama sprovoditi uobičajene mjere opreza.

Skladištenje:  skladištiti odvojeno od nitrita i alkalijskih materijala. Ne skladištiti s natrijevim nitratom.  Skladištiti na suhom i otvorenom prostoru. Samo u originalnom pakiranju u hladnom, dobro prozračenom mjestu skladištiti. Ne skladištiti na temperaturi iznad 30oC.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Zaštita dišnih puteva:

– dišne puteve zaštititi pri ispustu dimova/para (filter za plinove EN 141 tip B, filter za plinove EN 141 tip K).

– zaštita od praha:  kombinacijski filter EN 141 tip ABEK-P3

Zaštita ruku:  uobičajene kemijski otporne zaštitne rukavice EN 374 također pri duljem, direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni  indeks 6, odgovajaruć je > 480 minuta prema EN 374)

Dodatna informacija:  saznanja se baziraju na proizvođačevim ispitivanjima, literaturi i informacijama proizvođača zaštitnih rukavica ili su napravljena analogno prema sličnim materijalima. Treba, međutim, pripaziti da je trajanje kemijskih zaštitnih rukavica u praksi zbog mnogih čimbenika (npr. temperatura) bitno kraće nego što dopušta EN 374.

Zaštita očiju:  zaštitne naočale sa štitnicima sa strane (EN 166)

Zaštita tijela:  odijelo za zaštitu od kemikalija (DIN-EN 465)

Sveopće mjere zaštite i higijene:  ne udisati prašinu. Nakon rada pobrinuti se za čišćenje i njegu  kože.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:  kristali, prah

Boja:  bijela

Miris:  po amonijaku

pH:  8,3 (100 g/l, 20oC)

Pritisak pare:  67 mbar (20oC)

                           513 mbar (50oC)

Gustoća:  1,58 g/m3

Gubitak vode:  220 g/l (20oC)

Koeficijent dijeljenja n-Octanol/voda (log Pow):  -2,4

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Termičko rastvaranje:  > 30oC

Da bi se izbjeglo termičko rastvaranje ne smije se prijeći granična temperatura.

Materijali koje treba izbjegavati:  nitriti, nitrati, jake baze

Opasne reakcije:  egzotermne reakcije, reakcije s nitratima i nitritima, reakcije s jakim alkalijama

Opasni proizvodi razgradnje:  amonijak, ugljični dioksid

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

LD50 – štakor – oralno:  1,576 mg/kg

12. EKOLOŠKI PODACI

Ekotoksičnost:                                      

Mikroorganizmi/djelovanje na ostatke:  DIN 38412 dio 8.

Pseudomonas putida/EC50 (16 h):  1,895 mg/l

Pri stručnom uvođenju nižih koncentracija u adaptirana biološka odlagališta ne mogu se očekivati smetnje u razgradnji otpadnog materijala.

Razgradnja

Zaključak:  anorganski proizvod, ne može se preko bioloških postupaka eliminirati iz vode

Bioakumulacijski potencijal:  na temelju koeficijenta dijeljenja n-Octanol/voda log Pow) obogaćivanje u organizmima se ne može očekivati.

Općenite ekotoksiološke upute:

Proizvod ne ostavljati u vodama bez prethodne obrade.

Negativno ekološko djelovanje se prema današnjim saznanjima ne može očekivati.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Otpad odlagati u skladu s lokalnim/državnim regulativama.  

14. TRANSPORTNI PODACI

Za prijevoz amon bikarbonata treba poštivati lokalne/državne zakone i zatražiti za to potrebne dokumente.

15. PROPISI

Propisi EU

EG broj:  213-911-5

Oznaka za opasnost:  Xi nadražujuće

R oznaka:  R 22 – štetno za zdravlje ako se proguta

Ostali propisi:  oznaka za štetnost voda 1 – malo štetno

16. DRUGE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.