Dekstroza monohidrat

 1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Naziv proizvoda: Dekstroza monohidrat

EINECS                                   2000751

CAS                             14431-43-7

 1. OPASNOST ZA ZDRAVLJE

Dodir s kožom: nije uobičajeno štetan za kožu, iako bi produljeno izlaganje trebalo izbjegavati, i dobra osobna higijena je nužna.

Dodir s očima. Prašina u očima može izazvati fizikalnu iritaciju.

Udisanje: Uzrokuje smetnje pri disanju

Gutanje: proizvod je prehrambeni i nema opasnosti gutanjem.

 1. INFORMACIJE O PROIZVODU

Dekstroza je šećer kristaliziran iz hidrolizirane otopine kukuruznog škroba. Proizvodi se kao anhidrid (

 1. PRVA POMOĆ

U kontaktu s kožom ne primjenjuje se.

U kontaktu s očima: isprati i ukoliko se smetnje nastave potražiti liječničku pomoć.

Udisanje: maknuti osobu od izvora prašine.

Gutanje: ne primjenjuje se

 1. PROTUPOŽARNE MJERE

Za gašenje: voda

Posebne mjere opreza: u određenim uvjetima mješavina dekstroze i zraka može biti eksplozivna. Izbjegavati izvore vatre.

 1. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza: Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću da se zaštite oči, koža i respiratorni sustav.

Postupak čišćenja/sakupljanja:    posisati sa usisavačem za prašinu ili odstraniti sa

metlom, nakon toga isprati, može i sa vodom. Sakupljeni otpad pohraniti za odvoz i uništenje

praškastih tvari.

Dekstrozu se ne bi smjelo odlagati na vodoravne površine jer može stvoriti eksplozivnu

smjesu ako se pomiješa sa zrakom.

 1. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE:

Čuvati u hladnom dobro prozračnom suhom prostoru, što dalje od jakih mirisa i kemikalija.

 1. OSOBNA ZAŠTITA:

Za kožu ne treba zaštita, za oči koristiti zaštitne naočale. Nositi zaštitnu masku ako se materijalom rukuje u praškastoj formi. Ukoliko dođe do gutanja,nema opasnosti.

 1. FIZIKALNA  KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled: Bijeli kristalni proizvod

Topljivost: 510g/l pri 25o°C.

pH: 5

Sadržaj vlage:

Talište: anhidrid 146°C, monohidrat 83°C

Gustoća: 650g/l

 1. STABILNOST I REAKTIVNOST

Smjesa dekstroze i zraka u određenim uvjetima može biti eksplozivna.

Donja granica eksplozivnosti: 125g/m3

Dekstroza spada u klasu St1 ( slabo do umjereno eksplozivna).

Minimalna energija paljenja: >1000Mj kod normalne relativne vlažnosti.

P max: 8,0 bar

Kst: 100 bar m/s

Temperatura paljenja: 450 ° C

U vatri se može razlagati na ugljik dioksid, vodu i ugljik monoksid ( nepotpuno izgaranje)

 1. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Nema toksikološkog rizika.

 1. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Dekstroza ne predstavlja ekološki rizik ukoliko seodlaže na odgovarajući način. Nema podataka o zagađenju vode ili biljaka.

 1. UPUTE ZA ODLAGANJE

Nema posebnih uputa za odlaganje osim onih koja se i inače primjenjuju ( prema lokalnim regulativama ).

 1. TRANSPORTNE INFORMACIJE

Nema specijalnih zahtjeva za transport.

 1. PROPISI

Direktiva 2001/111/EEC

 1. OSTALE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda.  Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.